Ekleyen : admin Okunma : 526
Ekl.: 30-12-2013 Gün.: 30-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Terci-i Bentlerin Özellikleri
 • Terci-i Bent Örnekleri
 • İlgili Yazılar

  01 | Kaside
  02 | Gazel
  03 | Nazım
  04 | Nesir
  05 | Musammat
  06 | Semai
  07 | Divan Şiiri Geleneği
  08 | Ninni
  09 | Devriye
  10 | Koşma
  11 | Şathiye
  12 | Tuyuğ
  13 | Nazım Şekilleri
  14 | Nazım Şekli
  15 | Murabba
  16 | Fahriye
  17 | Müstezat
  18 | Muhammes
  19 | Müseddes
  20 | Terci-i Bent
  21 | Mensur
  22 | Terkib-i Bent
  23 | Rubai
  24 | Serbest Müstezat
  25 | Dariye

  Sponsorlu Bağlantılar

  Terci-i bent, uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir. Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır. Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır. Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyiti her bentten sonra aynen tekrarlanır. Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyitinin uyaklanışı ise farklıdır.

  Terci-i Bentlerin Özellikleri

  1. Bentlerden oluşmuş bir nazım şeklidir.
  2. Her bent 5 ile 10 arasında beyitten oluşur.
  3. Bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.
  4. Bentlerin kafiye düzeni gazeldeki gibidir.
  5. Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Ve bu beyit hiç değişmez. Eğer değişirse terkib-i bent olur.
  I. Bend: aa ba ca da ea … vv
  II. Bend: bb cb db eb fb … vv
  6. Terci-i bentlerde vasıta beyti her bendin sonunda aynen tekrarlandığı için, aynı fikir çerçevesinde toplanan bir konu bütünlüğü vardır. Vasıta beyti şiire monotonluk vermeyecek şekilde güzel olmalıdır. Bu sebeple zor yazılan bir şiirdir.
  7. Terci-i bendin konuları arasında felek, Allah’ın kudreti, kainatın sonsuzluğu, hayatın zorlukları, dünyadan şikayet vb. soyut konular ile mersiye, mehdiye, tevhid gibi nazım türleri ilk sırayı alır.
  8. Aruzla yazılır.
   
  En önemli terci-i bent sanatçıları Ziya Paşa ve Şeyh Galip’tir.

  Terci-i Bent Örnekleri

  TERCİ-İ BEND
  1. BENT

  Yarab nedir bu dehrde her merd-i zü-fünûn    ---a
  Olmaz bela-yı akl ile aramdan masun             ---a

  Yarab niçin bu arsada her şahs-ı arifin            ---b
  Mikdar-ı fazlına göre derdi olur fuzûn           ---a

  Her kangı suya af-ı nigah etse bi-huzur           ---c
  Her kangı şey'e sarf-ı ayal etse aklı dün          ---a

  Mümkün müdür hakikat-i eşyayı vezn ü derk  ---d
  Mizan-ı akla dirhem-i ta'dil iken zünun           ---a
   
          …………………………
   
  Subhâne men tahayyere fi sun'hil- ukûl         ---e        Vasıta
  Subhâne men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhül      ---e        Beyiti
   
  2. BENT
  Etmiş kimisi rahatın ikbal için fedâ           ---f
  Olmuş kimi beliye-i ibdara mübtela          ---f

  Olmuş kimi tüvanger-i devran iken zelil   ---g
  Olmuş kimine devleti sermaye-i ana          ---f

  Toplar kimisi varis-ü hadis için nuküd      ---h
  Eyler kimisi servet için ömrünü heba        ---f  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor